Forside

Den uafhængige skorstensfejer i det

Nordjyske

Vi kommer bl.a i :

Ålborg-Hjørring-Brønderslev-Frederikshavn-Jammerbugt-Mariager Fjord kommuner
Skorstensfejermester/

Schornsteinfegermeister/

Masterchimneysweeper


Idon Brødbæk


Tlf: 20 52 89 99

Jeg håber at jeg har gjort dig nysgerrig nok, til at surfe lidt videre på hjemmesiden, så du kan se hvad jeg ellers kan tilbyde, bl.a billigere skorstensfejning med prisgaranti.

Herunder er lovgrundlaget for skorstensfejning, men hvis det er kedelig læsning, så surf endelig videre på min side.


Husk:


Der er frit skorstensfejervalg i DKLæs herunder, og bliv lidt klogere på din ret....!!!!!

For der har jo været frit valg i over 25 år.

Alle skorstensfejervirksomheder i Danmark er privatejet, og dette er uanset om betalingen for skorstensfejerarbejde foregår over ejendomsskatten, eller der bliver lagt et girokort på adressen, af din benyttede skorstensfejer.

I de kommuner, hvor der bliver opkrævet over ejendomsskatten, tjener kommunen penge på det opkrævede beløb, da der bliver afregnet en procentdel af det opkrævede beløb til kommunen fra den kontraktbundne skorstensfejer (typisk mellem 4-6 procent).


Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at fortælle, at jeg tilbyder lovpligtig skorstensfejning i Aalborg kommune, Frederikshavns kommune, Brønderslev kommune, Jammerbugt kommune samt Hjørring kommune. Hvis du har brug for en skorstensfejer med bred erfaring, samt priser der er de billigeste i Nordjylland (jeg giver prismatch med andre skorstensfejervirksomheder), så giv mig et ring.Så uanset hvor du bor, så giv mig et ring, lad os få en snak om opgaven.


Selvom det lyder utroligt, så kan du spare penge på "sort arbejde", ring til din uafhængige skorstensfejer idag

Det fremgår af byggelovens § 17, stk. 1, at det er bygningsejeren, der er ansvarlig for, at dennes bygning er i lovlig stand. Eksisterer der et ulovligt forhold, påhviler det således bygningsejeren at berigtige det ulovlige forhold.

 

Skorstensfejerbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder) er udstedt med hjemmel i byggelovens § 15, og det er således ansvarssubjektsbestemmelsen i byggelovens § 17, stk. 1, der ligeledes er gældende for skorstensfejerbekendtgørelsen.

 

Af skorstensfejerbekendtgørelsens § 1, stk. 1, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Det fremgår dog ikke af bestemmelsen, hvordan arbejdet skal tilbydes af kommunen.

 

Det fremgår heller ikke af skorstensfejerbekendtgørelsen, at kommunens borgere har pligt til at anvende den skorstensfejer, som kommunen tilbyder eller, at skorstensfejeren skal have et samarbejde med kommunen for, at udføre lovpligtig skorstensfejning i den pågældende kommune.

 

Det er således Trafik- og Byggestyrelsens opfattelse, at borgerne frit kan vælge, hvilke skorstensfejer, de vil benytte.

 

Uanset, om borgerne benytter den skorstensfejer, som tilbydes af kommunen, eller om borgerne vælger at indgå aftale med en anden skorstensfejer, er det bygningsejerens ansvar, at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder bestemmelserne om fejningsterminer, overholdes.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildstederI medfør af § 15, § 28, stk. 3, og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990, fastsættes:


Kapitel 1


Tilrettelæggelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde


§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.


Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes pligten til at tilbyde borgerne det lovpligtige skorstensfejerarbejde nærmere skal tilrettelægges. Der kan herunder træffes aftaler om samarbejde mellem flere kommuner.


Stk. 3. Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse.


Kapitel 2


Rensning af skorstene m.v.


§ 2. Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW skal renses 2 gange årligt.


Stk. 2. Fejningsterminerne for skorstene tilsluttet fueloliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren ud fra en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder.


§ 3. Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med en mindre indfyret effekt end 120 kW skal renses 1 gang årligt.


§ 4. Skorstene tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel skal renses 1 gang årligt.


Stk. 2. Fejningsterminerne for skorstene tilsluttet halm-, flis-, træspåns-, træforbrændings- eller lignende anlæg fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren på grundlag af en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppigheden og omfanget af de aflejrede sodmængder.


§ 5. Fritstående skorstene med en lysningsåbning på indtil 75 cm skal renses efter de bestemmelser, der er gældende for den pågældende anlægstype.


§ 6. Røgrør og røgkanaler fra ildsteder skal renses sammen med skorstenen og med samme fejningsterminer, som gælder for skorstenen.


§ 7. Skorstensfejeren skal fjerne den sod, der ved skorstensrensningen samler sig i ildstedet eller andre steder.


§ 8. Findes der i en skorsten glanssod, der ikke kan fjernes uden brug af mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen udfræses, inden laget af glanssod medfører brandrisiko.


Stk. 2. Skorstene, der er belagt med glanssod, som ikke kan udfræses, må ikke benyttes.


§ 9. Skorstensfejeren kan efter forhandling med ejeren eller brugeren


1) fastsætte hyppigere fejningsterminer end de i § 2, stk. 1, og § 3 og § 4, stk. 1, fastsatte, såfremt det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er påkrævet, eller såfremt ejeren eller brugeren ønsker dette.

2) fastsætte sjældnere fejningsterminer end de i § 2, stk. 1, og § 3 og § 4, stk. 1, fastsatte, såfremt det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er forsvarligt.

Kapitel 3


Brandpræventivt tilsyn


§ 10. Bliver skorstensfejeren under fejningsarbejdet som led i det brandpræventive tilsyn opmærksom på, at skorstene, ildsteder og røgrørstykker er behæftet med mangler, der bevirker særlig brandfare, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.


Stk. 2. Bliver skorstensfejeren under arbejdet opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om ildsteder og skorstene i bygningsreglementerne, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.


§ 11. Ved skorstensbrand skal skorstensfejeren efter anmodning fra ejer, bruger eller myndighed snarest give møde og foretage rensning af skorstenen eller afgøre, hvorvidt der skal nedlægges forbud mod fortsat brug af skorstenen. Skorstensfejeren skal meddele politiet alle oplysninger til brug for en eventuel efterforskning af sagen.


Kapitel 4


Forskellige bestemmelser


§ 12. Skorstensfejeren har fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at udføre lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Legitimation skal forevises på forlangende.


§ 13. For militærets og civilforsvarets anlæg kan der være truffet en særlig ordning, så skorstensfejere ikke skal foretage rensning og brandpræventivt tilsyn.


§ 14. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.


Stk. 2. Gebyrer, som kommunalbestyrelsen har udredet forskudsvis, kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. Fortrinsretten for beløb, der er udredet forskudsvis, skal tinglyses på ejendommen. Tinglysningen er dog uden betydning for fortrinsrettens gyldighed.


§ 15. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.


§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.


Stk. 2. I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 270 af 2. maj 1990 om ændring af byggeloven, brandloven og kommuneplanloven bestemmes tillige, at § 1, nr. 7, for så vidt angår indsættelse af et nyt kapitel 3 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, træder i kraft den 1. januar 1994.


Stk. 3. Samtidig ophæves brandlovens kapitel 5 og § 33, stk. 1-2 samt stk. 4-8, § 34 og § 35 i brandloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, som ændret ved § 2 i lov nr. 270 af 2. maj 1990.


Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. april 1993


H.E. Rasmussen

Frit valg: Klagenævnet for Udbud afsagde i 2012 en kendelse i en sag mellem Konkurrencestyrelsen og Frederiksberg Kommune, som fastslår at lovpligtig skorstensfejerarbejde ikke er udbudspligtig og aldrig har været det.


Debat


Det betyder at flere kommuner i årevis har krænket borgernes ret til frit at kunne vælge sin skorstensfejer.


Efter tre års opslidende skriverier med Favrskov Kommune, har kommunen erkendt, at alle borgere frit kan vælge skorstensfejer. Fra 1 januar 2015 kan alle i Favrskov Kommune hyre en skorstensfejer efter eget valg - også udover de to skorstensfejere, som kommunen har aftale med. Teknik- og miljøudvalget godkendte sagen på mødet 6. november 2014.


Byrådet skal sørge for at lovpligtig skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Men det er den enkelte borgers fulde ansvar at få udført arbejdet. Det giver derfor god mening at borgeren selv bestemmer, hvem der skal udføre arbejdet.


For langt de fleste borgere opkræves beløbet til skorstensfejeren efter faste takster over ejendomsskatten. Taksterne kan findes på kommunens hjemmeside.


Hvis man laver aftale med en anden skorstensfejer end de som kommunen har aftale med, så afregner man direkte med denne efter regning.


Der er nu også mulighed for at indhente tilbud på skorstensfejerarbejdet for private og erhvervsdrivende. For dem som har store udgifter til skorstensfejeren kan der være penge at spare.


Med fritvalgs-ordningen kan man spare penge og få en fornuftig dialog med sin skorstensfejer om, hvad der er nødvendigt at få udført, og hvad man selv kan gøre for at få det bedste resultat.


Det er en forkert opfattelse, når folk tror, at skorstensfejerarbejde konsekvent skal udføres mindst én gang årligt. Hvis man får renset to gange årligt, så er der grund til at få en anden skorstensfejer til at vurdere sin installation. En skorsten skal renses efter behov. Jeg har allerede skiftet skorstensfejer og det er blevet billigere og vi er enige om, hvad jeg kan gøre og hvad skorstensfejeren skal gøre.
      http://stiften.dk/favrskov/alle-har-ret-til-frit-valg-af-skorstensfejer